Prague Express – Reklamační řadReklamační řad

Reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti Prague Express s.r.o. se sídlem Neklanova 106/5, 128 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 154012, IČO 28933095 (dále jen „Dopravce“) za vady poskytnuté služby včetně podmínek uplatnění rozporu se smlouvou (dále jen "reklamace") a jejich vyřizování.

Uplatňování reklamaci

Zákazník ve vlastním zájmu musí uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od okamžiku ukončení služby, jinak právo zaniká. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje objednavatel dopravy. Reklamace musí být provedena písemně. Při uplatňování reklamace musí zákazník uvést své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace vyžaduje, svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možností i průkazně skutkově doložit. Dopravce zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, který urychlí řešení reklamace.

K reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol, s uvedením data reklamace, identifikační údaje zákazníka, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení.

Vyřizování reklamaci

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud nebude reklamace vyřízena po uplynutí lhůty, klient má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Dopravce je povinen klientovi vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případě zamítnutí reklamace pak Dopravce písemně klienta informuje o důvodu zamítnutí reklamace.

Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řad nabývá účinnosti zveřejněním na webových stránkách Prague Express s.r.o. www.pragueexpress.cz.